एकीकृत कर प्रणाली

 • सम्पति कर
 • व्यवसायिक कर
 • घर बहाल कर
 • सेवा र सिफारिश शुल्क

अनलाइन सेवाहरु

 • अनुदान माग फारम
 • व्यवसाय दर्ता

नगरपालिका प्रोफाइल

 • पारिवारिक तथा भूमि सम्बन्धि विवरण
 • शिक्षा, शिक्षा, व्यापार, व्यबसाये सम्बन्धि विवरण
 • सम्पूर्ण सामाजिक र सार्बजनिक सम्पतिको विवरण

कर्मचारी ब्यबस्थापन प्रणाली

 • हाजिरी विवरण
 • काज तथा बिदा प्रणाली
 • तलब भत्ता प्रणाली
 • परिपूर्ति तथा आतिरिक्त सेवा सुबिधा
 • कर्मचारी को विवरण (ज्ञान, सिप, योग्यता, तह, आदि)